View of walton on Naze pier

View of walton on Naze pier